Tips

Import nhiều file cùng lúc vào R

Hướng dẫn import cùng lúc nhiều file vào R

Tìm hiểu thêm

Thu gọn giá trị các factor trong biểu đồ

Hướng dẫn thu gọn giá trị các factor khi vẽ biểu đồ với R

Tìm hiểu thêm