Cheatsheets

RAnalytics đã phối hợp với RStudio để dịch các cheatsheet mới nhất từ RStudio phục vụ cộng đồng phân tích dữ liệu sử dụng R tại Việt Nam

 


Kiến thức cơ bản về R

 


Trực quan hóa dữ liệu với ngữ pháp của biểu đồ GGPLOT2

 


Biến đổi dữ liệu với DPLYR và TYDYR

 


Tự động hóa phân tích với RMARKDOWN

 


Xây dựng ứng dụng Shiny

 


Xây dựng R package

 


Xử lý dữ liệu thời gian với lubridate

 


Xử lý dữ liệu chuỗi ký tự với stringr

 


Nhóm hàm apply với purrr