Vẽ biểu đồ động với highcharter

Tác giả: Nguyễn Hải Trường | 2019-08-30

Trong bài viết này, RAnalytics sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ động sử dụng package highcharter.

Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu gapminder trong package gapminder.

# Dữ liệu
data(gapminder, package = "gapminder")

library(dplyr)
# Summary dữ liệu
gapminder %>% summary
##     country    continent    year     lifeExp   
## Afghanistan: 12  Africa :624  Min.  :1952  Min.  :23.60 
## Albania  : 12  Americas:300  1st Qu.:1966  1st Qu.:48.20 
## Algeria  : 12  Asia  :396  Median :1980  Median :60.71 
## Angola   : 12  Europe :360  Mean  :1980  Mean  :59.47 
## Argentina : 12  Oceania : 24  3rd Qu.:1993  3rd Qu.:70.85 
## Australia : 12         Max.  :2007  Max.  :82.60 
## (Other)  :1632                        
##    pop       gdpPercap    
## Min.  :6.001e+04  Min.  :  241.2 
## 1st Qu.:2.794e+06  1st Qu.: 1202.1 
## Median :7.024e+06  Median : 3531.8 
## Mean  :2.960e+07  Mean  : 7215.3 
## 3rd Qu.:1.959e+07  3rd Qu.: 9325.5 
## Max.  :1.319e+09  Max.  :113523.1 
## 

Giả sử, chúng ta muốn vẽ biểu đồ thể hiện trung bình GDP bình quân đầu người (gdpPercap) của từng châu lục (continent) theo từng các năm (year).

# Tính toán GDP bình quân đầu người theo châu lục theo từng năm
data <- gapminder %>% 
 group_by(year, continent) %>% 
 summarise(gdp_per_cap = mean(gdpPercap) %>% round(0))

data %>% head(10)
## # A tibble: 10 x 3
## # Groups:  year [2]
##   year continent gdp_per_cap
##  <int> <fct>      <dbl>
## 1 1952 Africa      1253
## 2 1952 Americas     4079
## 3 1952 Asia       5195
## 4 1952 Europe      5661
## 5 1952 Oceania     10298
## 6 1957 Africa      1385
## 7 1957 Americas     4616
## 8 1957 Asia       5788
## 9 1957 Europe      6963
## 10 1957 Oceania     11599
# Biến đổi dữ liệu từ dạng dọc sang ngang
library(tidyr)
data_new <- data %>% 
 spread(continent, gdp_per_cap)

data_new %>% head(10)
## # A tibble: 10 x 6
## # Groups:  year [10]
##   year Africa Americas Asia Europe Oceania
##  <int> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>
## 1 1952  1253   4079 5195  5661  10298
## 2 1957  1385   4616 5788  6963  11599
## 3 1962  1598   4902 5729  8365  12696
## 4 1967  2050   5668 5971 10144  14495
## 5 1972  2340   6491 8187 12480  16417
## 6 1977  2586   7352 7791 14284  17284
## 7 1982  2482   7507 7434 15618  18555
## 8 1987  2283   7793 7608 17214  20448
## 9 1992  2282   8045 8640 17062  20894
## 10 1997  2379   8889 9834 19077  24024
# Create interactive line chart
library(highcharter)

# Tạo biểu đồ
h <- highchart() %>% 
 # Thêm trục X (year)
 hc_xAxis(categories = data_new$year) %>% 
 # Thêm các đường line (GDP bình quân của các châu lục)
 hc_add_series(name = "Africa", 
        data = data_new$Africa
        ) %>% 
 hc_add_series(name = "Americas", 
        data = data_new$Americas
        ) %>% 
 hc_add_series(name = "Asia", 
        data = data_new$Asia
        ) %>% 
 hc_add_series(name = "Europe", 
        data = data_new$Europe
        ) %>% 
 hc_add_series(name = "Oceania", 
        data = data_new$Oceania
        ) %>% 
 hc_colors(c("darkgreen", "darkred", "steelblue", "gray", "orange"))
# Customize biểu đồ
h1 <- h %>%
 # Add tên tiêu đề
 hc_title(text = "Average of GDP per capital by Country",
      margin = 20, 
      align = "left",
      style = list(color = "black", fontWeight = "bold")
      ) %>% 
 # Add subtitle
 hc_subtitle(text = "1952 to 2007",
       align = "left") %>% 
 # Add caption
 hc_credits(enabled = T, # add caption
       text = "Gapminder Data",
       href = "http://gapminder.com") %>% 
 # Add chú giải
 hc_legend(align = "right",
      verticalAlign = "top",
      layout = "vertical",
      x = 0, 
      y = 100
      ) %>%
 # Add đường so sánh
 hc_tooltip(crosshairs = TRUE, 
       backgroundColor = "#FCFFC5",
       shared = TRUE, 
       borderWidth = 4)

 

Chúng ta thấy dù không có thêm giá trị GDP lên biểu đồ, nhưng nếu muốn xem giá trị GDP của từng châu lục theo các năm chúng ta cũng có thể xem được bằng cách di chuột đến vùng tương ứng - rất thuận tiện và trực quan.


Như vậy, chúng ta đã vừa được học cách vẽ biểu đồ động với highcharter. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus