Blogs

Tổ chức dữ liệu với spread và gather trong tidyverse

Sử dụng spread và gather trong tidyr thay thế cho reshape2

Tìm hiểu thêm

Biến đổi dữ liệu nâng cao trong purrr

Sử dụng hàm modify, compose trong purrr để biến đổi nhanh dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Sử dụng hàm select và rename nâng cao trong dplyr

Sử dụng hàm select và rename nâng cao trong dplyr

Tìm hiểu thêm

Tạo biểu đồ cho mô hình với ggfortify

Sử dụng ggfortify trong việc trực quan hóa kết quả mô hình

Tìm hiểu thêm