Blogs

Sử dụng ggplot2 bằng cách kéo thả

Cách sử dụng ggplot2 trực quan bằng cách kéo thả

Tìm hiểu thêm

Loại bỏ dòng hoặc cột chứa giá trị missing

Loại bỏ hàng và cột chứa giá trị missing với dplyr

Tìm hiểu thêm

Tổ chức dữ liệu với spread và gather trong tidyverse

Sử dụng spread và gather trong tidyr thay thế cho reshape2

Tìm hiểu thêm