Blogs

Xử lý dữ liệu thời gian với lubridate

Các cách biến đổi dữ liệu thời gian cơ bản với lubridate

Tìm hiểu thêm

Cài đặt RStudio trên Amazon

Cách tạo RStudio Server trên Cloud của Amazon Web Service

Tìm hiểu thêm

Biểu đồ động với GGPLOT2 và PLOTLY

Cách tạo biểu đồ động với ggplot2 và plotyly

Tìm hiểu thêm

Format dữ liệu trong GGPLOT2 với scales

Hướng dẫn format dữ liệu trên trục biểu đồ với scales

Tìm hiểu thêm

Xử lý factor với `forcats`

Cách xử lý dữ liệu factor cơ bản với forcats

Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh các thành phần cơ bản trong GGPLOT2

Cách tùy chỉnh một số thành phần cơ bản thường dùng trong GGPLOT2

Tìm hiểu thêm