Blogs

Làm sạch môi trường làm việc hiệu quả trong R

Cách làm sạch môi trường làm việc hiệu quả trong R

Tìm hiểu thêm

Vẽ biểu đồ lollipop chart

Vẽ biểu đồ lollipop chart với ggplot2

Tìm hiểu thêm

Biến đổi dữ liệu nhanh với mutate

Biến đổi dữ liệu nhanh với mutate - mutate_if, mutate_at, mutate_all

Tìm hiểu thêm

Hiển thị bảng hiệu quả trong rmarkdown

Hiển thị bảng dữ liệu một cách hiệu quả trong file rmarkdown

Tìm hiểu thêm

Import và Export dữ liệu SPSS, SAS, STATA vào R

Cách import và export dữ liệu SPSS, SAS, STATA vào R

Tìm hiểu thêm