Tổ chức dữ liệu với spread và gather trong tidyverse

Tác giả: Nguyen Hai Truong | 2019-05-15

Trong quá trình phân tích dữ liệu, sẽ có lúc chúng ta muốn nhìn dữ liệu theo các chiều khác nhau. Trong bài viết này, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn cách tổ chức dữ liệu theo cách mà chúng ta mong muốn bằng việc sử dụng hàm gather()spread() trong package tidyverse.

gather

Sử dụng dữ liệu giả định, bao gồm tổng điểm thi cuối năm 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn của 3 bạn học sinh cấp 3 vào năm 2017, 2018.

library(tibble)
table1 <- tibble(
 student = c("Viet", "Nam", "Quoc"),
 `2017` = c(37.5, 40, 45),
 `2018` = c(40, 40, 42.5)
)

table1
## # A tibble: 3 x 3
##  student `2017` `2018`
##  <chr>  <dbl> <dbl>
## 1 Viet   37.5  40 
## 2 Nam    40   40 
## 3 Quoc   45   42.5

Giả sử bây giờ chúng ta muốn tổ chức dữ liệu theo một cách khác.

Chúng ta sẽ nhóm 2 biến 20172018 thành giá trị của biến mới, sẽ đặt tên là year, còn biến chứa những giá trị của biến 20172018 lúc đầu sẽ được đặt tên là total_score (tổng điểm)

Chúng ta sẽ sử dụng hàm gather() trong package tidyverse như sau:

library(tidyverse)
table2 <- table1 %>% 
 gather(
  `2017`, `2018`,  # 2 biến cần nhóm lại (gather) 
  key = "year",   # Biến mới `year` bao gồm 2 giá trị 2017,2018
  value = "total_score" # Biến mới `total_score` chứa giá trị của 2 biến `2017` và `2018` ban đầu
 )

table2
## # A tibble: 6 x 3
##  student year total_score
##  <chr>  <chr>    <dbl>
## 1 Viet  2017     37.5
## 2 Nam   2017     40 
## 3 Quoc  2017     45 
## 4 Viet  2018     40 
## 5 Nam   2018     40 
## 6 Quoc  2018     42.5

Quá trình biến đổi dữ liệu vừa rồi được mô tả bằng hình ảnh sau:


spread

Spreading là quá trình ngược lại của gathering.

Cấu trúc hàm spread() như sau:

table2 %>% 
 spread(
  key = year,  # spread biến year (các giá trị trong biến year thành các biến mới)
  value = total_score 
 )
## # A tibble: 3 x 3
##  student `2017` `2018`
##  <chr>  <dbl> <dbl>
## 1 Nam    40   40 
## 2 Quoc   45   42.5
## 3 Viet   37.5  40

Như vậy, chúng ta đã vừa được học cách tổ chức dữ liệu theo cách mà chúng ta mong muốn bằng việc sử dụng hàm gather()spread() trong package tidyverse. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus