Dplyr

Loại bỏ dòng hoặc cột chứa giá trị missing

Loại bỏ hàng và cột chứa giá trị missing với dplyr

Tìm hiểu thêm

Biến đổi dữ liệu nhanh với mutate

Biến đổi dữ liệu nhanh với mutate - mutate_if, mutate_at, mutate_all

Tìm hiểu thêm