Biến đổi dữ liệu nhanh với mutate

Tác giả: Nguyễn Hải Trường | 2018-12-30

Trong quá trình phân tích dữ liệu sẽ có thể phát sinh việc chúng ta muốn tạo thêm những biến mới - phái sinh từ những biến sẵn có trong dữ liệu. Trong bài viết này, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm mutate() và nhóm hàm mutate_if(), mutate_at(), mutate_all() để thêm 1 hoặc nhiều biến vào tập dữ liệu.

Sử dụng dữ liệu iris có sẵn trong R. Dữ liệu bao gồm những thông số (đơn vị: cm) về chiều dài/rộng cánh hoa và đài hoa của 3 loài hoa: setosa, versicolor, virginica (150 quan sát).

# Package sử dụng
library(dplyr)

# Summary dữ liệu
iris %>% summary
##  Sepal.Length  Sepal.Width   Petal.Length  Petal.Width  
## Min.  :4.300  Min.  :2.000  Min.  :1.000  Min.  :0.100 
## 1st Qu.:5.100  1st Qu.:2.800  1st Qu.:1.600  1st Qu.:0.300 
## Median :5.800  Median :3.000  Median :4.350  Median :1.300 
## Mean  :5.843  Mean  :3.057  Mean  :3.758  Mean  :1.199 
## 3rd Qu.:6.400  3rd Qu.:3.300  3rd Qu.:5.100  3rd Qu.:1.800 
## Max.  :7.900  Max.  :4.400  Max.  :6.900  Max.  :2.500 
##    Species 
## setosa  :50 
## versicolor:50 
## virginica :50 
##         
##         
## 
# 6 quan sát đầu tiên của tập dữ liệu
iris %>% head
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1     5.1     3.5     1.4     0.2 setosa
## 2     4.9     3.0     1.4     0.2 setosa
## 3     4.7     3.2     1.3     0.2 setosa
## 4     4.6     3.1     1.5     0.2 setosa
## 5     5.0     3.6     1.4     0.2 setosa
## 6     5.4     3.9     1.7     0.4 setosa

Để tạo thêm 1 biến mới trong tập dữ liệu, chúng ta sử dụng hàm mutate().

data <- iris %>% 
 # Thêm biến mới sepal_length_range theo điều kiện sau:
 mutate(sepal_length_range = case_when(
  Sepal.Length < 5 ~ "low",
  Sepal.Length >= 5 & Sepal.Length <= 6 ~ "medium",
  TRUE ~ "high"
 ) %>% as.factor)

# 6 quan sát đầu tiên của tập dữ liệu sau khi thêm 1 biến mới
data %>% head
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1     5.1     3.5     1.4     0.2 setosa
## 2     4.9     3.0     1.4     0.2 setosa
## 3     4.7     3.2     1.3     0.2 setosa
## 4     4.6     3.1     1.5     0.2 setosa
## 5     5.0     3.6     1.4     0.2 setosa
## 6     5.4     3.9     1.7     0.4 setosa
##  sepal_length_range
## 1       medium
## 2        low
## 3        low
## 4        low
## 5       medium
## 6       medium

Đến lúc này, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để thêm nhiều biến cùng 1 lúc?

Câu trả lời là: Sử dùng nhóm hàm

 • mutate_all(): áp dụng đối với tất cả các biến trong tập dữ liệu

 • mutate_at(): chỉ áp dụng đối với những biến nhất định mà chúng ta chỉ định

 • mutate_if(): chỉ áp dụng đối với những biến thỏa mãn những điều kiện mà chúng ta đã đặt ra

Giả sử, chúng ta muốn thêm các biến mới về chiều dài/rộng cánh hoa và đài hoa của các loài hoa (đơn vị: mm thay vì ban đầu là cm) -> dùng hàm mutate_all()

iris %>% 
 # Bỏ biến Species vì chỉ có thể áp dụng đối với những biến số
 select(-Species) %>% 
 # Thêm những biến mới = những biến cũ nhân thêm 10 (tên biến lấy từ biến cũ thêm đuôi "_mm")
 mutate_all(funs(mm = . * 10)) %>% 
 head
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Sepal.Length_mm
## 1     5.1     3.5     1.4     0.2       51
## 2     4.9     3.0     1.4     0.2       49
## 3     4.7     3.2     1.3     0.2       47
## 4     4.6     3.1     1.5     0.2       46
## 5     5.0     3.6     1.4     0.2       50
## 6     5.4     3.9     1.7     0.4       54
##  Sepal.Width_mm Petal.Length_mm Petal.Width_mm
## 1       35       14       2
## 2       30       14       2
## 3       32       13       2
## 4       31       15       2
## 5       36       14       2
## 6       39       17       4

Trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể dùng cách khác để chỉ áp dụng đối với những biến số (numeric) bằng việc sử dụng hàm mutate_if().

iris %>% 
 mutate_if(is.numeric,    # Lọc điều kiện: Chỉ áp dụng đối với những biến numeric
      funs(mm = . * 10) # Các biến numeric sẽ nhân với 10 để lấy đơn vị mm
      ) %>% 
 head
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1     5.1     3.5     1.4     0.2 setosa
## 2     4.9     3.0     1.4     0.2 setosa
## 3     4.7     3.2     1.3     0.2 setosa
## 4     4.6     3.1     1.5     0.2 setosa
## 5     5.0     3.6     1.4     0.2 setosa
## 6     5.4     3.9     1.7     0.4 setosa
##  Sepal.Length_mm Sepal.Width_mm Petal.Length_mm Petal.Width_mm
## 1       51       35       14       2
## 2       49       30       14       2
## 3       47       32       13       2
## 4       46       31       15       2
## 5       50       36       14       2
## 6       54       39       17       4

Nếu chúng ta chỉ muốn thêm những biến mà phái sinh từ biến Sepal.LengthSepal.Width thôi, thì có thể dùng hàm mutate_at()

iris %>% 
 mutate_at(c("Sepal.Length", "Sepal.Width"), # Tạo thêm những biến mới phái sinh từ những biến này
      funs(mm = . * 10)        
      ) %>% 
 head
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1     5.1     3.5     1.4     0.2 setosa
## 2     4.9     3.0     1.4     0.2 setosa
## 3     4.7     3.2     1.3     0.2 setosa
## 4     4.6     3.1     1.5     0.2 setosa
## 5     5.0     3.6     1.4     0.2 setosa
## 6     5.4     3.9     1.7     0.4 setosa
##  Sepal.Length_mm Sepal.Width_mm
## 1       51       35
## 2       49       30
## 3       47       32
## 4       46       31
## 5       50       36
## 6       54       39

Như vậy, chúng ta đã vừa được học cách thêm nhiều biến cùng 1 lúc bằng việc sử dụng nhóm hàm mutate_if(), mutate_at(), mutate_all() trong dplyr. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus