Data Manipulation

Loại bỏ dòng hoặc cột chứa giá trị missing

Loại bỏ hàng và cột chứa giá trị missing với dplyr

Tìm hiểu thêm

Tổ chức dữ liệu với spread và gather trong tidyverse

Sử dụng spread và gather trong tidyr thay thế cho reshape2

Tìm hiểu thêm

Biến đổi dữ liệu nâng cao trong purrr

Sử dụng hàm modify, compose trong purrr để biến đổi nhanh dữ liệu

Tìm hiểu thêm