Data Vizualization

Vẽ biểu đồ lollipop chart

Vẽ biểu đồ lollipop chart với ggplot2

Tìm hiểu thêm

Biểu đồ động với GGPLOT2 và PLOTLY

Cách tạo biểu đồ động với ggplot2 và plotyly

Tìm hiểu thêm

Format dữ liệu trong GGPLOT2 với scales

Hướng dẫn format dữ liệu trên trục biểu đồ với scales

Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh các thành phần cơ bản trong GGPLOT2

Cách tùy chỉnh một số thành phần cơ bản thường dùng trong GGPLOT2

Tìm hiểu thêm

Thu gọn giá trị các factor trong biểu đồ

Hướng dẫn thu gọn giá trị các factor khi vẽ biểu đồ với R

Tìm hiểu thêm