Data Vizualization

Sử dụng ggplot2 bằng cách kéo thả

Cách sử dụng ggplot2 trực quan bằng cách kéo thả

Tìm hiểu thêm

Tạo biểu đồ cho mô hình với ggfortify

Sử dụng ggfortify trong việc trực quan hóa kết quả mô hình

Tìm hiểu thêm

Vẽ biểu đồ lollipop chart

Vẽ biểu đồ lollipop chart với ggplot2

Tìm hiểu thêm