Blogs

Biến đổi dữ liệu nâng cao trong purrr

Sử dụng hàm modify, compose trong purrr để biến đổi nhanh dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Tạo biểu đồ cho mô hình với ggfortify

Sử dụng ggfortify trong việc trực quan hóa kết quả mô hình

Tìm hiểu thêm