Blogs

Hiển thị bảng hiệu quả trong rmarkdown

Hiển thị bảng dữ liệu một cách hiệu quả trong file rmarkdown

Tìm hiểu thêm

Import và Export dữ liệu SPSS, SAS, STATA vào R

Cách import và export dữ liệu SPSS, SAS, STATA vào R

Tìm hiểu thêm

Xử lý dữ liệu thời gian với lubridate

Các cách biến đổi dữ liệu thời gian cơ bản với lubridate

Tìm hiểu thêm

Cài đặt RStudio trên Amazon

Cách tạo RStudio Server trên Cloud của Amazon Web Service

Tìm hiểu thêm