R TRAINING FOR BUSINESS

Learning analytics with R by solving real business case study, including different modules, from data manipulation, modelling to data vizualization.

Business Analytics

Business Analytics on request. Our data analysts will work closely with you help your company to solve your problem, applying data-driven approach.

Market Reseach

Using sophisticated models and modern approaches to find the trend and behavior of markets, from banking, mobile, ecommerce to social networks.

Ý kiến học viên

Sau nhiều khóa đào tạo phân tích dữ liệu với R, hãy xem các học viên đánh giá thế nào về chúng tôi.

RAnalytics là tổ chức giảng dạy R được RStudio công nhận tại Việt Nam

Hoàng Đức Anh, đồng sáng lập viên RAnalytics.vn là giảng viên phân tích dữ liệu của RStudio

Xem ngay