Xử lý dữ liệu missing

Tác giả: Nguyễn Hải Trường | 2019-01-15

Trong quá trình xử lý, làm sạch dữ liệu, chúng ta sẽ thường gặp phải vấn đề dữ liệu bị missing. Nguyên nhân có thể do dữ liệu không đầy đủ hoặc có sai sót trong quá trình nhập liệu… Trong bài viết này, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo để xử lý giá trị missing (missing values) trong R.

Vậy, làm thế nào để xử lý missing values?

Câu trả lời là: Trước tiên cần phải hiểu rõ bản chất của missing values, rồi sau đó sẽ đưa ra giải pháp phù hợp để xử lý missing values.

Thông thường, có 2 cách để xử lý missing values:

 • Cách 1: Loại bỏ missing values (trong trường hợp missing values đó không quan trọng đối với dữ liệu của chúng ta hoặc số lượng missing values quá ít - chỉ chiếm khoảng dưới 3% tổng số quan sát trong 1 biến nhất định).

 • Cách 2: Thay thế missing values bằng một giá trị khác. Việc thay thế bằng giá trị nào sẽ phụ thuộc vào việc bản chất của missing values trong những trường hợp đó là gì.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: Vậy thì nếu cần phải thay thế missing values bằng một giá trị khác, thì nên thay thế bằng giá trị nào?

Câu trả lời là:

 • Trường hợp biến có missing values là biến số - numeric: Có thể thay thế missing values bằng những giá trị như: 0, median, mean, v.v. tùy vào từng trường hợp nhất định.

 • Trường hợp biến có missing values là biến categorical: Có thể nhóm những trường hợp missing values vào 1 nhóm, đặt tên là Missing.

Sau đây, Ranalytics sẽ hướng dẫn các bạn xử lý những trường hợp missing values nêu trên bằng R, sử dụng dữ liệu giả lập sau:

data <- data.frame(
 name = c("Viet", "Nam", "Hai", "Phong", "Ha", "Giang", "Bac", "Ninh", "Ha", "Long"),
 age = as.numeric(c(sample(22:25, 7, replace=TRUE),NA,NA,NA)),
 income_mil_VND = c(NA, NA, sample(6:15, 6, replace = FALSE),80, NA),
 province = c("Hai Phong", "Ha Noi", "Hai Duong", NA, "Bac Giang", 
        "Bac Ninh", "Yen Bai", "Ca Mau", "Quang Ninh", "Quang Binh")
)

data
##   name age income_mil_VND  province
## 1  Viet 22       NA Hai Phong
## 2  Nam 23       NA   Ha Noi
## 3  Hai 25       15 Hai Duong
## 4 Phong 24       12    <NA>
## 5   Ha 23       7 Bac Giang
## 6 Giang 23       9  Bac Ninh
## 7  Bac 24       11  Yen Bai
## 8  Ninh NA       10   Ca Mau
## 9   Ha NA       80 Quang Ninh
## 10 Long NA       NA Quang Binh

Dữ liệu bao gồm thông tin về thu nhập hàng tháng (triệu đồng) và quê quán của 10 người có độ tuổi từ 22-25.

Summary dữ liệu, chúng ta có kết quả sau:

library(dplyr)
data %>% str
## 'data.frame':  10 obs. of 4 variables:
## $ name     : Factor w/ 9 levels "Bac","Giang",..: 9 6 4 8 3 2 1 7 3 5
## $ age      : num 22 23 25 24 23 23 24 NA NA NA
## $ income_mil_VND: num NA NA 15 12 7 9 11 10 80 NA
## $ province   : Factor w/ 9 levels "Bac Giang","Bac Ninh",..: 6 4 5 NA 1 2 9 3 8 7
data %>% summary
##    name    age    income_mil_VND    province
## Ha   :2  Min.  :22.00  Min.  : 7.00  Bac Giang:1 
## Bac  :1  1st Qu.:23.00  1st Qu.: 9.50  Bac Ninh :1 
## Giang :1  Median :23.00  Median :11.00  Ca Mau  :1 
## Hai  :1  Mean  :23.43  Mean  :20.57  Ha Noi  :1 
## Long  :1  3rd Qu.:24.00  3rd Qu.:13.50  Hai Duong:1 
## Nam  :1  Max.  :25.00  Max.  :80.00  (Other) :4 
## (Other):3  NA's  :3    NA's  :3    NA's   :1

Biến tuổi (age) và biến thu nhập (income_mil_VND) đều có 3 quan sát bị missing (NA) trên tổng số 10 quan sát -> tỷ lệ quan sát bị missing là 30%, vì vậy chúng ta cần phải thay thế những giá trị bị missing này bằng 1 giá trị nào đó khác.

Đối với biến tuổi, qua 1 số chỉ số thống kê cơ bản ở trên chúng ta có thể thấy không có sự chênh lệnh đáng kể về độ tuổi giữa những quan sát, không có trường hợp “outlier”, do vậy, chúng ta có thể thay thế những giá trị missing của biến tuổi bằng giá trị trung bình (mean).

data <- data %>% 
 # Tạo thêm biến mới (age_new) để có thể so sánh với biến cũ (age)
 mutate(age_new = case_when(
  is.na(age) ~ ceiling(mean(age, na.rm = T)),
  TRUE ~ age
 ))

data
##   name age income_mil_VND  province age_new
## 1  Viet 22       NA Hai Phong   22
## 2  Nam 23       NA   Ha Noi   23
## 3  Hai 25       15 Hai Duong   25
## 4 Phong 24       12    <NA>   24
## 5   Ha 23       7 Bac Giang   23
## 6 Giang 23       9  Bac Ninh   23
## 7  Bac 24       11  Yen Bai   24
## 8  Ninh NA       10   Ca Mau   24
## 9   Ha NA       80 Quang Ninh   24
## 10 Long NA       NA Quang Binh   24

Như vậy, missing values của biến tuổi đã được thay thế bằng giá trị trung bình của biến tuổi (mean = 23.4285714 làm tròn thành 24).

Còn đối với biến thu nhập, chúng ta thấy rằng 3/4 số người có mức thu nhập hàng tháng dưới 13.5 triệu đồng, trong khi đó có 1 người thu nhập lên đến 80 triệu đồng/tháng (outlier). Do đó, chúng ta không nên thay thế missing values của biến thu nhập bằng giá trị trung bình như trường hợp biến tuổi, vì điều đó sẽ không phản ánh đúng bản chất của dữ liệu. Thay vào đó, chúng ta nên thay thế missing values trong trường hợp này bằng giá trị trung vị (median).

data <- data %>% 
 # Thêm biến mới (income_new)
 mutate(income_new = case_when(
  is.na(income_mil_VND) ~ median(income_mil_VND, na.rm=T),
  TRUE ~ income_mil_VND
 ))

data
##   name age income_mil_VND  province age_new income_new
## 1  Viet 22       NA Hai Phong   22     11
## 2  Nam 23       NA   Ha Noi   23     11
## 3  Hai 25       15 Hai Duong   25     15
## 4 Phong 24       12    <NA>   24     12
## 5   Ha 23       7 Bac Giang   23     7
## 6 Giang 23       9  Bac Ninh   23     9
## 7  Bac 24       11  Yen Bai   24     11
## 8  Ninh NA       10   Ca Mau   24     10
## 9   Ha NA       80 Quang Ninh   24     80
## 10 Long NA       NA Quang Binh   24     11

Như vậy, missing values của biến thu nhập đã được thay thế bằng giá trị trung vị của biến thu nhập (median = 11).

Trường hợp cuối cùng, đối với biến quê quán (province), chỉ có 1 missing values. Nếu như chúng ta thấy rằng quan sát này không quan trọng thì có thể loại bỏ quan sát này, bằng câu lệnh sau đây:

data2 <- data %>% 
 # Chỉ lấy những quan sát mà province không bị missing
 filter(!is.na(province))

data2
##  name age income_mil_VND  province age_new income_new
## 1 Viet 22       NA Hai Phong   22     11
## 2  Nam 23       NA   Ha Noi   23     11
## 3  Hai 25       15 Hai Duong   25     15
## 4  Ha 23       7 Bac Giang   23     7
## 5 Giang 23       9  Bac Ninh   23     9
## 6  Bac 24       11  Yen Bai   24     11
## 7 Ninh NA       10   Ca Mau   24     10
## 8  Ha NA       80 Quang Ninh   24     80
## 9 Long NA       NA Quang Binh   24     11

Như vậy, chúng ta đã vừa bỏ đi 1 quan sát của tập dữ liệu (từ 10 quan sát còn 9).

Có 1 cách khác để xử lý missing values trong trường hợp này mà các bạn có thể sử dụng trong trường hợp các bạn vẫn muốn giữ lại quan sát nói trên. Đó là nhóm quan sát bị missing vào 1 nhóm tên là Missing như sau:

data <- data %>% 
 # Do biến province là biến factor, nên chúng ta cần transform biến này về dạng character trước
 mutate(province = province %>% as.character) %>% 
 # Tạo thêm biến mới (province_new)
 mutate(province_new = case_when(
  is.na(province) ~ "Missing",
  TRUE ~ province
 ) %>% as.factor)

Như vậy, chúng ta đã vừa thay thế giá trị missing của biến quê quán (province) thành Missing.

Sau khi làm sạch dữ liệu, chúng ta có thể loại bỏ những biến cũ age, income_mil_VNDprovince đi để dữ liệu được clean.

data <- data %>% 
 select(-c(age,income_mil_VND,province))

data
##   name age_new income_new province_new
## 1  Viet   22     11  Hai Phong
## 2  Nam   23     11    Ha Noi
## 3  Hai   25     15  Hai Duong
## 4 Phong   24     12   Missing
## 5   Ha   23     7  Bac Giang
## 6 Giang   23     9   Bac Ninh
## 7  Bac   24     11   Yen Bai
## 8  Ninh   24     10    Ca Mau
## 9   Ha   24     80  Quang Ninh
## 10 Long   24     11  Quang Binh

Như vậy, chúng ta đã được làm quen với một số tricks để xử lý missing values. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với Ranalytics.vn!

comments powered by Disqus