Giới thiệu về khóa học với R

Hiện tại, nhóm RAnalytics đang giảng dạy khóa học phân tích dữ liệu với R bao gồm 2 module:

  • Module 1: Cơ bản về R  & ngữ pháp của biểu đồ:
    • Giới thiệu cơ bản về R: 1 buổi
    • Ngữ pháp của biểu đồ (Grammar of Graphics): 2 buổi
  • Module 2: Xử lý và phân tích dữ liệu với R:
    • Xử lý và phân tích dữ liệu với R: 2 buổi
    • Mô hình OLS: 1 buổi

Chi tiết thông tin giới thiệu về RAnalytics và khóa học phân tích dữ liệu với R:

Trước khi tham gia khóa học, các bạn cần chuẩn bị:

Đểm tìm hiểu thêm về R và ứng dụng của R, các bạn có thể tham khảo bài viết “Giới thiệu về R