Biểu đồ Ven các kỹ năng cần có của ngành phân tích dữ liệu

Tổ hợp các kiến thức và kỹ năng từ 4 mảng khác nhau: Phân tích thống kê, lập trình, kinh doanh và giao tiếp. Kết hợp mỗi mảng khác nhau ta có các nghề khác nhau.
Data Scientist = Phân tích + lập trình + kinh doanh + giao tiếp!!!